13
So dikhles äl deśuduj manuś anθ-o Kanaan
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
De drom niśte manuś te phiren kaśte prinʒanen o Them Kanaan, savo si te dav les le israelicenqe! Te des drom po-k manuś anθa fiosavo njamo, haj sǎ te aven manuś bare!
O Mojsǎ dinǎ len drom anθa-i Mulani Paran, pala e porunka le Rajesqi. Sǎ sas maj bare le israelicenqe.
Lenqe anava sas:
anθa o njamo le Rubenosqo: o Śamua, o ćhavo le Zakurosqo;
anθa o njamo le Simeonosqo: o Śafat, o ćhavo le Xoriosqo;
anθa o njamo le Judasqo: o Kaleb, o ćhavo le Jefunesqo;
anθa o njamo le Isaharosqo: o Igual, o ćhavo le Josifosqo;
anθa o njamo le Efraimosqo: o Hosea, o ćhavo le Nunosqo;
anθa o njamo le Benjaminosqo: o Palti, o ćhavo le Rafulosqo;
10 anθa o njamo le Zabulonosqo: o Gadiel, o ćhavo le Sodikosqo;
11 anθa o njamo le Josifosqo, anθa o njamo le Manasesqo: o Gadi, o ćhavo le Susiosqo;
12 anθa o njamo le Danosqo: o Amiel, o ćhavo le Gemaliosqo;
13 anθa o njamo le Aśerosqo: o Setur, o ćhavo le Mikaelosqo;
14 anθa o njamo le Neftalesqo: o Nahbi, o ćhavo le Vofsiosqo;
15 anθa o njamo le Gadosqo: o Geuel, o ćhavo le Makiosqo.
16 Kadala si äl anava le murśänqe saven dinǎ len drom o Mojsǎ te phiren anθ-o them. Haj le Hoseasqe, o ćhavo le Nunosqe, o Mojsǎ ćhutǎ lesqo anav Josua.* O anav Hosea xakǎrdǒl „ov xastravel”, haj o anav Josua xakǎrdǒl „o Raj xastravel”.
17 O Mojsǎ dinǎs len drom te prinʒanen o Them Kanaan. Phendǎs lenqe:
— Ʒan anθ-o Negevo, haj pala kodoja uśten p-äl plaja! 18 Te dikhen o them sar si, sar si o poporo kaj beśel othe? Si zuralo sau slabo, si but sau cïra? 19 Haj sar si o them anθä savo beśen: si laćho sau nasul? Sar si äl foruri anθä save beśen: si len ziduri sau naj len? 20 Sar si e phuv: si laćhi sau naj? Si sau naj dafǎ pä laθe? Te aven ileça haj anen tumença roade anθa o them!
Sas e vremǎ kana ïnćepol te pakǒl e drakh.
21 On geles haj phirdes o them kaθar e Mulani Cin ʒi k-o Rehab paśa o Lebo-Hamat: 22 uśtiles anθ-o Negevo haj geles ʒi k-o Hebron, kaj trainas o Ahiman, o Śeśaj haj o Talmaj, äl ćhave le Anakosqe. (O Hebron sas kerdo maj anglal jefta bärśänça dä sar o Coan anθa o Eʒipto.) 23 Aresles ʒi ke Xar Eśkol, othe ćhindes äk kreaka drakhaça haj ïngǎrde lan duj ʒene p-äk rovli, haj liles i rodi haj smokine. 24 Kodole thanesqe ćhute lesqe anav e Xar Eśkol O kuvïnto Eśkol xakǎrdǒl „drakh”. anθa-i kauza le drakhaqi saves ćhinde la othar äl israelicǎ. 25 Pala saranda ges boldinǎjles kaθar o phirimos le themosqo.
26 Aresles k-o Mojsǎ, k-o Aron haj k-äl saorä manuś le israelicenqe, k-o Kades anθ-e Mulani Paran. Andine lenqe veśti, lenqe haj saorä poporosqe, haj sikade lenqe äl roade le themosqe. 27 Phendes le Mojsǎsqe:
— Gelǎm anθ-o them anθä savo dinǎn ame drom. Ćaćes, si äk them kaj thabdel thud haj abgin: kadala si lesqe roade. 28 Numa kä o poporo kaj beśel anθ-o them si zuralo, äl foruri si len ziduri haj si but bare. Dikhlǎm othe i le ćhaven le Anakosqe. 29 Äl amalećicǎ beśen anθ-o Them Negevo; äl heticǎ, äl jebuśicǎ haj äl emoricǎ beśen p-äl plaja; haj äl kanaanicǎ beśen paśa o paj baro haj anθ-o lunʒimos le Jordanosqo.
30 O Kaleb potolisardǎs o poporo anθa o Mojsǎ. Phendǎs:
— Hajden te ʒas, haj si te las o them anθa amenθe, kä si te avas ćaćes maj zurale!
31 Dar äl murś kaj phirdes leça phendes:
— Ni daśtis te ʒas kontra kadal poporosqi, kä si maj zuralo dä sar amenθe!
32 Andine veśti nasul le israelicenqe anθa o them kaj phirde les. Phendes:
— O them savo phirdǎm les kaśte prinʒanas les si äk them kaj xal pe manuśän. Saorä manuś saven dikhlǎm len othe si bare. 33 Maj dikhlǎm othe le nefelimen.a Ʒeneza 6:4 (Äl ćhave le Anakosqe cïrden pes anθa o njamo le nefelimenqo.) Angla amenθe haj angla lenθe sǎmas cïjne sar niśte grejerǎ!

*13:16 O anav Hosea xakǎrdǒl „ov xastravel”, haj o anav Josua xakǎrdǒl „o Raj xastravel”.

13:24 O kuvïnto Eśkol xakǎrdǒl „drakh”.

a13:33 Ʒeneza 6:4