E Rut
1
Kǒ Del si muro Del
Anθ-äl gesa kana sas bulibaśa äl krisitorǎ, kerdilis bokh anθ-o them. Atunć äk manuś anθa o Betleemo anθa-i Juda gelos te beśel anθ-äl thana orta le Themosqe Moab sar sträiino, ov, lesqi rromni haj lesqe duj ćhave. O anav le manuśäsqo sas Elimelek, o anav lesqe rromnǎqo sas Naomi, haj o anav lesqe ćhavenqo sas Mahlon haj Kilion: sas efraticǎ anθa o Betleemo anθa-i Juda. Kana aresles anθ-äl thana orta le Themosqe Moab, aćhiles othe.
Pala kodoja o Elimelek, o rrom le Naomǎqo mulos, haj oj aćhilis pe duje ćhavença. On lile pesqe rromnǎ moabite. Jekh bućholas Orpa haj kojaver Rut, haj beśles othe paśal deś bärś. O Mahlon haj o Kilion mules i on äl duj, haj e ʒuvli aćhilis bi pe duje ćhavenqo haj bi rromesqo.
Pala kodoja uśtilis oj haj laqe borǎ kaśte ril pes anθä pǒ them anθa-l thana orta le Themosqe Moab. Kä othe anθ-o Moab aśundǎsas kä o Raj dikhlǎs pe poporos haj dinǎsas les marno. Oj ïnklistis anθa o than anθä savo beśelas haj telǎrdǎs pe duje borǎnça te ril pes anθ-o them le Judasqo. Atunć e Naomi phendǎs pe duje borǎnqe:
— Ʒan, haj rin tumen fiosavi k-o kher pe daqo! O Raj te phiradǒl miśtimaça tumença, kadǎ sar phiradilen i tume kolença kaj mules, haj i mança! O Raj te kerel tumen te arakhen odihna fiosavi anθ-o kher pe rromesqo!
Haj ćumidǎ len.
On vazdes o glaso haj rujes 10 haj phendes laqe:
— Na, si te ris amen tuça kä kǒ poporo!
11 Dar e Naomi phendǎs:
— Rin tumen, mïrä ćheja, sosθe te ʒan tume mança? Ćaćes maj si man ćhave anθä mïrä pïntećǎ te daśtin te aven tumare rroma? 12 Rin tumen, mïrä ćheja, haj ʒan tumenqe! Me sem but phuri kaśte maj avav rromni rromesqi. Kjar te pakǎvas kä maj daśtiv te avav rromni äk rromesqi anθ-e rǎt kadaja haj te kerav ćhave, 13 aźukǎrenas len tume ʒi kana barǒnas? Aćhonas tume korkoro anθa lenθe haj ni lenas tumenqe rrom? Na, mïrä ćheja! Mïrï viaca si maj kerki dä sar tumari, kä o vast le Rajesqo mardǎ man!
14 Haj on vazdes o glaso haj pale rujes.
E Orpa ćumidǎs pe soakra haj telǎrdǎs, dar e Rut lilǎ lan anθ-e angali. 15 E Naomi phendǎs:
— Ita, ki kumnata risajlis kä pǒ poporo haj kä pe devla: risao pala ki kumnata!
16 Dar e Rut phendǎ laqe:
— Na ïnkǎr te mukav tut, te riv man tuθar! Kaj va ʒasa tu, va ʒava i me, kaj va rakǎresa tu, va rakǎrava i me. Kǒ poporo si i muro poporo, kǒ Del si i muro Del. 17 Kaj va meresa tu, si te merav i me, haj othe si te avav praxome. Kadǎ te kerel manqe o Raj, haj i maj nasul, kana aver daići dekït o mulimos va despärcila man tuθar!
18 Kana e Naomi dikhlǎs kä oj kamel te ʒal laça, ni maj phendǎs laqe te ril pes.
19 Phirdes on äl duj haj aresles k-o Betleemo. Haj kana aresles anθ-o Betleemo, saoro foro ïnćeposajlos te del pes duma anθa lenqi kauza, haj äl ʒuvlǎ phenenas:
— Kadaja si e Naomi?
20 Oj phendǎ lenqe:
— Na maj phenen manqe Naomi! Phenen manqe Mara,* Naomi xakǎrdǒl anθ-e ćhib le evreenqi „pläkuto”, haj Mara xakǎrdǒl „kerkimos”. kä o Del o Maj Zuralo kerdǎ mïrï viaca but kerki. 21 Pherdi telǎrdem, haj nangi anel man palpale o Raj. Sosθe te maj phenen manqe Naomi, kana o Raj si mïrï kontra haj o Del o maj Zuralo andinǎs o nasulimos pä ma?
22 Kadǎ risajlis e Naomi haj e Rut e moabita, laqi bori, savi risajlis laça anθa-l thana orta le Themosqe Moab. Aresles k-o Betleemo k-o ïnćeputo le sećerimasqo le orzosqo.

*1:20 Naomi xakǎrdǒl anθ-e ćhib le evreenqi „pläkuto”, haj Mara xakǎrdǒl „kerkimos”.